Join Us
     
บริษัท มัคเตชิม อากัน (ประเทศไทย) จำกัด @ Manager Development Program (MDP) @ (13-14 June 2013)

ชื่อหลักสูตร :
Manager Development Program (MDP)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :           ผู้จัดการ (Manager)  จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

•  เลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมกับทีมงานแต่ละคน

•  กระตุ้นจูงใจทีมงานด้วยการโค้ช และให้ฟีดแบ็ก

•  จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้ทั้งผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ที่ดี

 

 

เนื้อหา  :  

วันแรก              

•  ภาวะผู้นำกับค่านิยม (Leadership & Our Values)

•  บทบาทหน้าที่หลักของผู้นำ (Roles of  Leader)

•  การเลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง (Leadership Styles and Follower’s Readiness)

•  การสื่อสารจูงใจลูกทีมให้อยากทำงาน (Communication &Motivation)

วันที่สอง            

•  การสื่อสารจูงใจลูกทีมให้อยากทำงาน (ต่อ)

•  การโค้ชทีมงาน (Coaching)

•  การให้และรับฟีดแบ็ก (Giving & Receiving Feedback)

•  ข้อคิดดีๆ สำหรับผู้นำ (Tips for Leader)

 

วิธีการฝึกอบรม 

•  วิทยากรนำเสนอ                                    40%

•  เวิร์คช็อพ / ฝึกปฏิบัติ                              60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :             2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา