Join Us
     
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด @ Supervisor Development Program 1(SDP1)@(5-6 February 2013)

ชื่อหลักสูตร :
Supervisor Development Program 1(SDP1)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :          หัวหน้างาน (Supervisor) จำนวน 20 คน / รุ่น

 

 

วัตถุประสงค์  :       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ให้สอดคล้องกับCompetency ขององค์กรโดยในหลักสูตร SDP1 นี้จะมุ่งเน้นที่ Operational LeadershipCompetencies ของบริษัท Amcor 3 อย่างก่อน คือ Delegation, Developing Direct Reports และ Directing Others

 

เนื้อหา  :  

วันแรก                   

•  บทบาทผู้นำสำหรับหัวหน้างาน    

•  วิเคราะห์ความพร้อมของลูกน้อง

•  การเลือกใช้บทบาทผู้นำให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง

•  การแสดงบทบาทหน้าที่ผู้มอบหมายงาน (Delegator)

   *  วิเคราะห์ลูกน้องและการเตรียมตัวล่วงหน้า (ก่อน)

   *  ขณะมอบหมายงานลูกน้อง (ระหว่าง)

   *  ติดตามผล / ประเมินผล (หลัง)

 

วันที่สอง   

•  การแสดงบทบาทหน้าที่โค้ช / ผู้พัฒนา (Coach / Developer)

   *  วิเคราะห์ลูกน้อง / และการเตรียมตัวล่วงหน้า (ก่อน)

   *  ขณะที่โค้ช / สอนงาน (ระหว่าง)

   *  ติดตามผล / ประเมินผล (หลัง)

•  การแสดงบทบาทหน้าที่ผู้กำกับ / ผู้สั่งการ (Director)

   *  วิเคราะห์ลูกน้อง และเตรียมตัวล่วงหน้า (ก่อน)

   *  ขณะสั่งการ / กำกับ (ระหว่าง)

   *  ติดตามผล / ประเมินผล (หลัง)

 

วิธีการฝึกอบรม  : 

•  วิทยากรนำเสนอ                                   40%

•  เวิร์คช็อพ / ฝึกปฏิบัติ                              60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม :          2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา