Join Us
     
วิทยาลัยสารพัดช่างอยุธยา @ ภาวะผู้นำ (Leadership)@21 January 2012

ชื่อหลักสูตร :
ภาวะผู้นำ (Leadership)

รายละเอียด :

ผู้ข้าอบรม  :          นักศึกษาแผนกการจัดการทั่วไปวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

 

วัตถุประสงค์           เพื่อให้นักศึกษา

•  มีภาวะผู้นำในการทำงานและในการดำเนินชีวิตได้เรียนรู้และรู้จักกัน

•  มีการสื่อสารที่ดีในการทำงานและในการดำเนินชีวิต

•  มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
 

 

หัวข้อ          

•  คุณลักษณะของคนที่มีภาวะผู้นำมีอะไรบ้าง ?

•  ทำไมเราจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ ?

•  เราจะสร้างภาวะผู้นำในตัวเองได้อย่างไร ?

•  คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำที่ดีมีอะไรบ้าง ?

•  ผู้นำที่ดีต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างไร ?

 

วิธีการฝึกอบรม

•  นำเสนอ / บรรยายโดยวิทยากร                 40%

•  กรณีศึกษา ภาพยนตร์ เกมการเรียนรู้          60%

 

ระยะเวลาอบรม :          1 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา