Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : จิตวิทยาสำหรับหัวหน้างานและทักษะการสร้างแรงจูงใจ

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม :          กลุ่มพนักงานที่เป็นระดับหัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์ :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

•  บริหารจัดการทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

•  เข้าใจและใช้สไตล์การเป็นผู้นำอย่างเหมาะสม

•  กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานอยากทำงาน

•  รู้จักการฟังเพื่อสร้างแรงจูงใจ

                                 

เนื้อหา :                      

•  ภาวะผู้นำที่ลูกทีมอยากได้

•  หน้าที่หลักของผู้นำ

•  จิตวิทยาการบริหารของผู้นำ 4 สไตล์

•  การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานอยากทำงาน

•  หลักการบริหารจัดการคนแบบ”ต้นไม้”

•  จิตวิทยาการสื่อสารให้ได้ใจคน

             

วิธีการฝึกอบรม :

•  นำเสนอ / บรรยาย                                            (30%)

•  เกม / กิจกรรมกลุ่ม / แบบฝึกหัด                          (50%)

•  ภาพยนตร์และอภิปรายกลุ่ม                                 (20%)

 

ระยะเวลา          1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา