Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Problem Solving & Decision Making (1 วัน)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :         จำนวน 20 คน / รุ่น

            

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

1.  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.  เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหา :              

●  หลักการสำคัญของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

●  สาเหตุของปัญหา

●  เทคนิค SCAMPER จัดการที่สาเหตุ

●  กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

วิธีการฝึกอบรม :

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             60%

●  เวิร์คช็อพ / กรณีศึกษา                          40%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :              1  วัน

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา