Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Storytelling for Influence (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :             จำนวน 25 คน

                              

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้

●   เห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่องานที่ทำ

●   เข้าใจหลักการและองค์ประกอบในการเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการทำงานเวลาที่พรีเซ้นต์งาน     

 

เนื้อหา  :                         

●   Storytelling คืออะไร ? ต่างจาก Facttelling อย่างไร ?

●   วัตถุประสงค์ของการใช้ Storytelling เพื่อโน้มน้าว

●   วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเล่าเรื่อง

●   การจัดโครงสร้าง / ลำดับของการเล่าเรื่อง

●   การเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าว(Influence)

●   3V : องค์ประกอบหลักขณะเล่าเรื่อง

 

วิธีการฝึกอบรม  :                         

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             50 %

●  ฝึกปฏิบัติและรับฟีดแบ็ค                         50 %

    (ฝึกปฏิบัติ คนละ 5 นาที และรับฟีดแบ็ค คนละ 10 นาที)

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :    2  วัน

 

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา