Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Presentation Skill

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม :      จำนวน 12 คน

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  เตรียมเนื้อหาและข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น

●  เลือกประเด็นที่น่าสนใจมาโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม


เนื้อหา :          

●  วิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience)

●  3 องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ  (Contents - Visual - Delivery)

●  การเตรียมเนื้อหาและข้อมูล(Contents)

     *  ประเด็นหลัก (Key Message)

     *  ข้อมูลสนับสนุน (Supporting Data)

     *  การใช้เทคนิค KANOM ให้ข้อมูลน่าสนใจ

     *  การใช้เทคนิค PAJES เพื่อทำให้เนื้อหาน่าเชื่อถือ

●  การออกแบบสไลด์ (Visual)

●  การสื่อสารถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery)   

 

วิธีการฝึกอบรม  :               

 ● นำเสนอโดยวิทยากร                                        40%

●  ผู้เข้าอบรมนำเสนอ                                          60%

    (นำเสนอคนละ 2 รอบๆ ละ 5 นาที และ 10 นาทีตามลำดับ)   

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :          2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา