Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Leadership Mindset

รายละเอียด :
ผู้เข้าอบรม  :  จำนวน 20 คน 

 

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ตระหนักถึงความสำคัญของ Growth Mindset

●  ได้แนวทางการสื่อสารของผู้นำยุคใหม่

 

เนื้อหา  :             

 

●  เป้าหมายของการนำทีมและที่มาของผลลัพธ์

●  Growth Mindsetกับพฤติกรรมของผู้นำ            

●  บทบาทผู้นำในการพัฒนาทีมงาน

●  การสื่อสารของผู้นำยุคใหม่            

 

วิธีการฝึกอบรม  :        

●  นำเสนอ  / กรณีศึกษา                           40%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :    2  วัน

 

 

 

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา