Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Leadership Mindset

รายละเอียด :
ผู้เข้าอบรม  :      พนักงานระดับ Manager จำนวนไม่เกิน 30 คน 

 

วัตถุประสงค์  :    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแสดงออกถึงภาวะผู้นำที่เหมาะสม

●  สื่อสารเชิงบวก มอบหมาย สอนงาน และติดตามผลงานได้ดีขึ้น

●  ตระหนักถึงความสำคัญของการมี Growth Mindset (Can-do Attitude) และ Outward Mindset

 

เนื้อหา  :             

●  เป้าหมายของการนำทีม  :  HAS

●  ที่มาของผลลัพธ์ (Sources of Result)

●  วิธีคิดของผู้นำ (LEADER Mindset)

●  เปลี่ยน Mindset เปลี่ยน Behavior

 

วิธีการฝึกอบรม  :         

●  นำเสนอ  / กรณีศึกษา                           40%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                 2  วัน

 

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา