Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Leadership Mindset for the Manager

รายละเอียด :
ผู้เข้าอบรม  :   Manager จำนวน 20 คน 
                                   

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ตระหนักถึงความสำคัญของ Growth Mindset

●  ได้แนวทางการสื่อสารของผู้นำยุคใหม่

    

เนื้อหา  :                 

●  Leadership Mindset          

●  Leadership Quality                     

●  เป้าหมายของการนำทีมและที่มาของผลลัพธ์

●  Mindsetกับพฤติกรรมของผู้นำ          

●  ผู้นำที่ดีต้องมี Growth Mindset         

●  การสื่อสารของผู้นำยุคใหม่           

     *  MIND Empowerment Conversation

     *  GROWModel

 

วิธีการฝึกอบรม  :        

●  นำเสนอ  / กรณีศึกษา                           40%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา