Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Storytelling for Influence

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                    จำนวน 20 คน  

                   

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้มีทักษะในการเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการทำงาน เวลาที่พรีเซ้นต์งานหรือขายไอเดียให้หัวหน้างานรับทราบ

2.เห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องที่ดี และมีผลดีต่อการทำงานสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหา  :                       

●  Storytelling คืออะไร ?ต่างจาก Facttelling อย่างไร ?

●  วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนจะเล่าเรื่อง

●  3V :องค์ประกอบขณะเล่าเรื่อง

●  วัตถุประสงค์ของการใช้ Storytellingเพื่อการโน้มน้าว (Influence)

●  การจัดโครงสร้าง / ลำดับของการเล่าเรื่อง

●  10  เคล็ดลับของนักเล่าเรื่อง

●  การจัดการเรื่องเล่า (Story Management)

 

วิธีการฝึกอบรม  :                       

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             50%

●  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                    50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                2  วัน

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา