Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Leadership Mindset

รายละเอียด :
ผู้เข้าอบรม  :     จำนวน 20 คน 

 

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแสดงออกถึงภาวะผู้นำที่เหมาะสม

●  สื่อสารเชิงบวก มอบหมาย สอนงาน และติดตามผลงานได้ดีขึ้น

●  ตระหนักถึงความสำคัญของการมี Growth Mindset

 

เนื้อหา  :             

●  เป้าหมายของการนำทีมและที่มาของผลลัพธ์

●  Mindsetกับพฤติกรรมของผู้นำ           

●  ผู้นำที่ดีต้องมี Growth Mindset        

●  การสื่อสารของผู้นำยุคใหม่            

    *  MINDEmpowerment Conversation

    *  GROWModel

 

วิธีการฝึกอบรม  :         

●   นำเสนอ  / กรณีศึกษา                           40%

 ●  กิจกรรมการเรียนรู้                                 60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา