Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : รวมใจเป็นหนึ่งถึงเป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                   จำนวน 30 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  ได้รู้จัก และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

●  พร้อมที่จะทำงานมุ่งสู่เป้าหมายร่วม (Common Goal)

 

เนื้อหา :          

●   เป้าหมายเดียวกัน สำเร็จด้วยกัน (Common Goal)

●   เราคือทีมเดียวกัน (We are team)

●   เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathize each other)

●   ฟังมากขึ้น ถามมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น

     (Listening & Questioningfor Understanding)

 

วิธีการฝึกอบรม  : 

 ●  นำเสนอโดยวิทยากร                                        25%

 ●  กิจกรรมการเรียนรู้                                            50%

 ●  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                            25%         

     

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา