Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : G-U-L-F Values in Actions

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม :         Plant Managers  จำนวน 20-25 คน / รุ่น

            

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำ GULF Values ไปใช้ ในการบริหารจัดการ และพัฒนาทีมงานของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

                                   

เนื้อหา :              

●  GULF Values ช่วยสนับสนุนผลงาน ของ Plant Managers ได้อย่างไร ?

●  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมงานทุกคนของ Plant Managers ยึดถือ และปฏิบัติตาม GULF Values

●  ทำไม Plant Managersต้องเป็นต้นแบบของ GULF Values ให้กับทีมงาน

     *  Leader          ผู้นำไปสู่เป้าหมาย

     * Influencer      ผู้มีอิทธิพลทางความคิด

     *  Notifier          ผู้บอกกล่าว

     *  Energizer       ผู้กระตุ้น

●  แนวทางการผลักดัน (DRIVE) ให้ทีมงานของ Plant Managers ยึดถือและปฏิบัติตาม GULF Values อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

    *  Do GULF Often.

    *  Recognize team members who do GULF.

    *  Integrate GULF with your work & Life.

    *  Vibrate by true story communication.(Verbal & Non-Verbal)

    *  Emphasize GULF timely.

 

วิธีการฝึกอบรม :         

●   ระดมสมอง/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                  50%

●   กรณีศึกษา / กิจกรรมการเรียนรู้                          50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                 1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา