Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : รวมใจเป็นหนึ่ง ถึงเป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน 65 คน

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●   ได้รู้จัก และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น

●  พร้อมที่จะทำงานมุ่งสู่เป้าหมายร่วม (Common Goal)

 

เนื้อหา  :                      

●   เป้าหมายเดียวกัน สำเร็จด้วยกัน  (Common Goal)

●   เราคือทีมเดียวกัน (We are team)

●   เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathize each other)

●   ฟังมากขึ้น ถามมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น (Listening & Questioningfor Understanding)

 

วิธีการฝึกอบรม  : 

●  นำเสนอโดยวิทยากร                                         25%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                             50%

●  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                             25%         

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :          1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา