Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Presentation Skill (1 day)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :    พนักงานสาขาของธนาคารที่เตรียมความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่ง จำนวน 16 คน

 

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

●  ทำสื่อการนำเสนอ และนำเสนอแผนกกลยุทธ์พัฒนาสาขาได้

 

เนื้อหา  :           

1.  หลักการนำเสนองานธุรกิจ

2.  ทำความเข้าใจผู้ฟังการนำเสนอ

3.  จุดประสงค์ของการถ่ายทอด

4.  เทคนิคการนำเสนอ

5.  วิธีการแก้อาการประหม่า และการสร้างความมั่นใจ

6.  เทคนิคการตอบคำถามคณะกรรมการ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  นำเสนอและสาธิตโดยวิทยากร                             40%

●  ฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรม (1 รอบ)                        60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :              1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา