Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Storytelling for Influence (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :       เจ้าหน้าที่ Wealth Advisory (Management Trainee) ที่เพิ่งจบการศึกษา

                       จำนวน 30 คน

                              

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้มีทักษะในการเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการทำงาน เวลาที่พรีเซ้นต์งาน หรือขายไอเดียให้บุคคลอื่นๆ

2. เห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องที่ดี และมีผลดีต่อการทำงานสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหา  :      

●  Storytelling คืออะไร ?ต่างจาก Facttelling อย่างไร?

●  วัตถุประสงค์ของการใช้ Storytelling for Influence

●  วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเล่าเรื่อง

●  การจัดโครงสร้าง / ลำดับของการเล่าเรื่อง

●  การเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าว(Influence)

●  3V : องค์ประกอบหลักขณะเล่าเรื่อง

●  การจัดการเรื่องเล่า (Story Management)

 

วิธีการฝึกอบรม  :                  

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             50%

●  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                    50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :               2  วัน

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา