Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Problem Solving & Decision Making(2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :               จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ได้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

●  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น

●  สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

เนื้อหา  :          

●  ปัญหาคืออะไร ?

●  สาเหตุหลักของปัญหา

●  เทคนิค SCAMPER

●  กระบวนการแก้ปัญหา

●  กระบวนการตัดสินใจ    

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  วิทยากรนำเสนอ                                               50%

●  ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจ                                   50%

     ตามกรณีศึกษา / แบบฝึกหัด/ เกม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :    2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา