Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

รายละเอียด :

ผู้เข้าร่วมอบรม  :              เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  ศรีราชา

จำนวน 74 คน

             

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

●  มีความรู้เรื่องหลักการบริหารความขัดแย้ง

●  เข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

●  นำสิ่งที่เรียนรู้ไปแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการทำงาน

●  ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์

 

เนื้อหา  :                       

●  ทำไมต้องบริหารความขัดแย้ง ?

●  หลักการบริหารความขัดแย้ง

●  กระบวนการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

●  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

●  สิ่งที่ควรทำ (Do) และสิ่งที่ไม่ควรทำ (Don’t) ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 

 วิธีการฝึกอบรม  :             

●  นำเสนอโดยวิทยากร                                        40%    

●   กิจกรรมการเรียนรู้จาก                                      40%

     กรณีศึกษา, ตัวอย่าง, เวิร์คช็อพ

●  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                     20%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                1  วัน

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา