Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Selling for Success (เทคนิคการขายให้สำเร็จ)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                   จำนวน  20 คน (Supervisors & Assistant Supervisors)

 

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  ตระหนักถึงวิธีคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

●  เข้าใจเรื่องการตั้งวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

●  เรียนรู้เทคนิคการขายแบบ PEPSI

 

เนื้อหา  :                       

●  วิธีคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Mindset for Success)

    *  มองถึงความเป็นไปได้ (Make it possible)

    *  ปรับปรุงตัวเองทุกวัน (Improve yourself everyday)

    *  อดทนไม่ยอมแพ้ (Never give up)

    *  ทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ (Do the right things)

●  การตั้งวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

    *  ดัชนีวัดผลในการขาย

    *  การตั้งวัตถุประสงค์สำหรับพนักงานขายแถวหน้า

    *  ประสิทธิภาพส่วนบุคคล

    *  เครื่องมือช่วยเหลือ

●  เทคนิคการขายแบบ P.E.P.S.I.

    *  มองหาและนำเสนอโอกาส (Probe & present the opportunity)

    *  อธิบายวิธีแก้ปัญหา(Explain the solution)

    *  ให้รายละเอียด (Provide the details)

    *  รักษายอด(Secure the sale)

    *  ดำเนินการขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผล(Implement next steps)

 

วิธีการฝึกอบรม  :              

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             40%                            

●  เวิร์คช็อพและกิจกรรมการเรียนรู้               60%

                                                

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา