Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :               เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ได้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

●  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น

●  สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

เนื้อหา  :            

●  ปัญหาคืออะไร ?

●  4 สาเหตุหลักของปัญหา

●  กระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอน & เทคนิค SCAMPER

●  กระบวนการตัดสินใจ  7 ขั้นตอน    

 

 วิธีการฝึกอบรม  :

●  วิทยากรนำเสนอ                                                           50%

●  ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจ                                               50%

    ตามกรณีศึกษา / แบบฝึกหัด/ เกม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    2  วัน

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา