Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Igniting Positive Energy for Success

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                จำนวน 30 คน

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  เข้าใจถึงปัจจัยที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ

●  เรียนรู้เทคนิควิธีกระตุ้นจูงใจตัวเอง

●  ใช้พลังงานเชิงบวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เนื้อหา  :             

●  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ

     (Key Factors for Success)

●  พลังงานบวก และพลังงานลบ

    (Positive Energy VS Negative Energy)

●  เทคนิคการกระตุ้นพลังงานบวก

     (How to Ignite Positive Energy)

●  แนวทางการโค้ชตัวเองด้วย GROW Model

    (Self-Coaching by Grow Model)

 

วิธีการฝึกอบรม :  

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             40%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                 60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา