Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Influence Communication

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :          จำนวน  20 คน

                             

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1. ได้มีทักษะในการเล่าเรื่อง เพื่อใช้ในการทำงาน เวลาที่พรีเซ้นต์งาน หรือขายไอเดียให้หัวหน้างานรับทราบ

2.เห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องที่ดี และมีผลดีต่อการทำงานสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหา  :                       

●  Influence Communication ด้วย Storytelling

●  วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนสื่อสารเล่าเรื่อง

●  วัตถุประสงค์ของการใช้ Storytelling

●  การจัดโครงสร้าง / ลำดับของการสื่อสารเล่าเรื่อง

●  การเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าว(Influence)

●  3V ขณะสื่อสารเล่าเรื่อง

●  การจัดการเรื่องเล่า (Story Management)

 

วิธีการฝึกอบรม  :                       

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             50%

●  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                    50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา