Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Train-The-Trainer (2 days)

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :               ทีมงานของ บริษัท เอสบีดีไอ จำกัด จำนวน  5  คน

 

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

●  เข้าใจกระบวนการทำงานของวิทยากรมืออาชีพดียิ่งขึ้น

●  ปรับปรุงพัฒนาทักษะการสอน ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

                                            

เนื้อหา :                                    

●  ความหมายของวิทยากร

●  กระบวนการทำงานของวิทยากร : OCMDE

●  องค์ประกอบสำคัญของตัววิทยากร

●  โครงร่างหลักสูตรและแผนการสอน

●  เทคนิคการโน้มน้าวด้วย PAJES

●  เทคนิคการสอนแบบ  ABL

                                                                                                                       

วิธีการฝึกอบรม  :           

●  วิทยากรนำเสนอ                                               40%

●  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ และรับฟีดแบ็ค                      60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา