Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Train-The-Trainer (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :       Trainer, Coachของส่วนงานก่อสร้าง ฝ่ายขาย และซ่อมบำรุงของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน

 

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.  เข้าใจวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (เน้นการฝึกทักษะ การเป็นวิทยากรนอกกรอบ Innovation Trainer, เครื่องมือใหม่ๆ หรือเทคนิคในการสอนใหม่ๆ)

2.  เขียนโครงร่างหลักสูตรและแผนการสอนได้

3.  เลือกเทคนิคการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม

4.  ถ่ายทอดเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์

 

เนื้อหา  :             

●  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

●  องค์ประกอบของการเป็นวิทยากรที่ดี

●  สไตล์การเรียนรู้ของคน Gen Y

●  ขั้นตอนของการดำเนินการฝึกอบรม

●  การเลือกใช้เทคนิคการสอน : OCMDE ให้แหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้เรียน

●  โครงร่างหลักสูตร และแผนการสอน (Course Outline & Lesson Plan)

●  การดำเนินการฝึกอบรม แก้ไขปัญหา ตอบคำถามระหว่างการฝึกอบรม

●  การประเมินผลการอบรม

●  เทคนิคการออกแบบสไลด์นำเสนอแบบ VISUALs

●  เทคนิคการฝึกอบรมที่ อ.ไชยยศ ใช้เป็นประจำ

 

วิธีการฝึกอบรม :                      

●  นำเสนอ และสาธิตโดยวิทยากร                            40%

●  ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback                                 60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา