Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                    ผู้จัดการแผนก ระดับ 5-7  

 

วัตถุประสงค์  :       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

●  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานได้ดีขึ้น

●  แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

●  ทำโครงการพัฒนาปรับปรุงงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

 

เนื้อหา  :            

●  อะไร? - ทำไม? - อย่างไร ? กับ “THE SEEDS : Idea Suggestion”

●  ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงงาน

●  เจาะลึกใน 2ปัจจัย คือ Input & Process ที่เราสามารถจัดการและควบคุมได้ก่อน

●  การคิดหาไอเดียใหม่ๆ ในการปรับปรุง Input & Process ด้วยเทคนิค SCAMPER

●  การลงมือทำ “THE SEEDS : Idea Suggestion”

 

วิธีการฝึกอบรม  :

 ●  นำเสนอโดยวิทยากร                              40%

●   ทำเวิร์คช็อพโดยผู้เข้าอบรม                     60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา