Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Train-The-Trainer Workshop

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม    :            พนักงานของ LPN ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายใน                                              

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากรเบื้องต้น

                                                                             

 เนื้อหา  :

•  4 คำถามก่อนทำหน้าที่วิทยากร

•  3 องค์ประกอบหลักของการเป็นวิทยากร

•  กระบวนการวางแผน OCMDE สำหรับวิทยากรใหม่

   *  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Objectives)

   *  เนื้อหาที่จะฝึกอบรม(Contents)

   *  เทคนิค / วิธีการฝึกอบรม(Methods)

   *  ถ่ายทอดเนื้อหา(Delivery)

   *  ประเมินผลการฝึกอบรม(Evaluations)

•  10 เทคนิคการฝึกอบรมที่เป็นที่นิยม

•  กฎ 7 ข้อสำหรับการออกแบบ PowerPoint

•  การบริหารเวลาในการสอน (Time Management)

•  การทำแผนการสอน (Lesson Plan)

•  การถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery)

 

วิธีการฝึกอบรม  :

•  นำเสนอและสาธิตโดยวิทยากร        50%   (วันแรกของการฝึกอบรม)

 •  ฝึกปฏิบัติและให้ Feedback           50%   (วันที่สองของการฝึกอบรม)

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา