Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Train-The-Trainer, Facilitator and Presenter

รายละเอียด :

 ผู้เข้าอบรม  :                    วิทยากรภายในของ ปตท.สผ.จำนวน 10 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :                   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการทำหน้าวิทยากรภายในขององค์กร

 

เนื้อหา  :

 

•  องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ

•  วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

•  การวิเคราะห์ผู้ฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

•  การขายไอเดียด้วย SIAB+Do และ Key Messages

•  เทคนิคการโน้มน้าวด้วย PAJES

•  10เทคนิคการนำเสนอ / สื่อ ที่เป็นที่นิยม

•  การทำโครงร่างหลักสูตร

•  การทำแผนการนำเสนอ

•  การถ่ายทอด (Delivery)

 

วิธีการฝึกอบรม  :

•  นำเสนอโดยวิทยากรและทำแบบฝึกหัด                 35%

•  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                 65%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :          2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา