Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Innovative Trainer

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                    วิทยากรภายในของบริษัท คิง เพาเวอร์ เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 40 คน

                                              

วัตถุประสงค์  :                  เพื่อให้วิทยากรภายในได้

•  แนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม

•  เทคนิคการฝึกอบรมใหม่ๆ

•  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรท่านอื่นๆ

 

เนื้อหา  :

•  เข้าใจผู้เรียนแต่ละรุ่น (Generation)

•  เตรียมเนื้อหาหลักให้ชัดเจน (Key Messages)

•  เลือกเทคนิค / วิธีการสอน

•  เทคนิคการละลายพฤติกรรมก่อนสอน

•  เทคนิคการตอบคำถาม และข้อโต้แย้งจากผู้เรียน

•  ตัวอย่างเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ๆ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

•  วิทยากรนำเสนอ                                   25%

•  สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง                            25%

•  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ                               50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :         1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา