Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Unlocking Your Potential for Result

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :     พนักงานขาย จำนวน 15 คน


วัตถุประสงค์  :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.  ใช้ทัศนคตืเชิงบวกในการทำงาน

2.  ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ในกระบวนการขายให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

                              

เนื้อหา  :        

●  ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน

●  ศักยภาพไร้ขีดจำกัดของคน

●  ปัจจัยสำคัญในระบบการทำงาน

●  เทคนิค SCAMPER เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง

●  เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวด้วย 3 หมัดเด็ด

 

วิธีการฝึกอบรม :   

●  นำเสนอของวิทยากร                                                     30%

●  กรณีศึกษา แบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนรู้                     50%

●  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                                20%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา