Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : การบริหารทีมงานแบบมีศักยภาพบนพื้นฐานที่แตกต่าง

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                    ผู้บริหารระดับกลาง (RM) 

                                      

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ RM

●  เข้าใจความพร้อม และศักยภาพของทีมงาน

●  มีแนวทางในการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่างและหลากหลาย

●  สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เนื้อหา  :              

●  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทีมงาน

●  กระบวนการบริหารทีมงาน

●  3 งานหลักของผู้บริหารทีมยุคใหม่

●  ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกทีมสร้างผลงาน

●  การวิเคราะห์ความพร้อมของลูกทีม

●  การเลือกใช้สไตล์ผู้นำทีมที่เหมาะสม

●  การกระตุ้นจูงใจลูกทีมให้มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย

●  การบริหารทีมงานที่มีความแตกต่างและหลากหลาย

●  การพัฒนาลูกทีมด้วยการโค้ช

●  การให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา

 

 วิธีการฝึกอบรม  :

●  วิทยากรนำเสนอ                                               30%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                             50%

●  ประชุมกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความรู้                        20%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :        2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา