Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Working with Gen Y (บริหาร Gen Y อย่างไร ? ให้ได้ใจให้ได้งาน)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน 30  คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :   เพื่อให้หัวหน้างานที่มีลูกน้องเป็น Gen Y และลูกน้องที่ต้องทำงานกับหัวหน้า

Gen Y มีความเข้าใจในพฤติกรรม ความคิด และสามารถปรับตัวทำงานร่วมกันได้ง่าย

                                   

 เนื้อหา  :           

•  ยอมรับและเข้าใจในพฤติกรรมของ Gen Y

•  วิเคราะห์ Gen Y  2 มิติ : Ability & Willingness

•  เทคนิค Competence Sharing ของคนต่าง Genแบบ WIN-WIN

•  หัวหน้าแบบไหนที่ Gen Y อยากทำงานด้วย

•  ปลดล็อคศักยภาพ Gen Y ด้วยเทคนิค DCMD

•  แนวทางการสื่อสารเพื่อกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้ Gen Yอยากทำงาน               

 

วิธีการฝึกอบรม :   

•  เวิร์คช็อพและกิจกรรมการเรียนรู้               75%

•  การนำเสนอ                                         25%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :        1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา