Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :         ผู้จัดการแผนก (ระดับ 5-7) จำนวนไม่เกิน 20-24 คน / รุ่น

                              

วัตถุประสงค์  :    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ได้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

●  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น

●  สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

เนื้อหา  :              

วันแรก              

●  ปัญหาหลักของการแก้ปัญหา

●  ตัวชี้วัดความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ดี

●  ระดับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ I-G-O

●  ปัจจัย 3P ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

●  กระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอน

วันที่สอง           

●  กระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน 

●  เครื่องมือสำคัญๆ ในการตัดสินใจ

●  การประเมินปัญหาที่อาจเกิดจากการตัดสินใจ (Potential Problem)

●  การวางแผนตั้งรับ (Contingency Plan) ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

●  การนำเทคนิค SCAMPER มาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

● วิทยากรนำเสนอ                                               50%

● ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจ                                   50%

   ตามกรณีศึกษา/แบบฝึกหัด/ เกม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :          2  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา