Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : ผู้จัดการมืออาชีพ

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม         ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์ :

• เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งงานที่ตนเองรับผิดชอบ

• เพื่อให้บริหารงานและคน ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน

• เพื่อให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  สามารถนำทีมด้วยการสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น การเป็นแบบอย่างที่ดี

• เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์และงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เนื้อหา :        

• หน้าที่และบทบาทของผู้นำ /ผู้จัดการ /หัวหน้างาน ที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อองค์กร

   ต่อทีมงาน

• การบริหารงานหน่วยงานและองค์รวมด้วยการมองภาพเล็ก ภาพใหญ่ให้เป็น

• การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารเวลา การวิเคราะห์ประเมินคน ประเมินงาน

• การใช้ศักยภาพของคน การมอบหมาย กระจายงาน ควบคุมและติดตามงาน

• การทำงานเป็นทีม การให้ความสำคัญในการสื่อสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชา

 

วิธีการฝึกอบรม :

• บรรยาย                                                     (40%)

• กรณีศึกษา                                                 (30%)

• ถามตอบ และแบ่งปันประสบการณ์                   (30%)    

 

ระยะเวลา :          1 วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา