Join Us
     Home เกี่ยวกับเรา
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมแนวใหม่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล การบริการ การขายและการตลาด เพื่อคนทำงานยุคใหม่ทั้งในระดับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทุกหลักสูตรฝึกอบรมเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ตรง และเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบ เพื่อจะได้สามารถปรับตัวและพัฒนาวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี โดยมีวิทยากรยุคใหม่ อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย Innovative Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา